• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Vážení zákazníci, pobočke skončila licencia a je ZATVORENÁ.

PREKLADY DOKUMENTOV vybaví naša centrála v Žiline, email:
 • +421 41 763 7325
 • +421 904 444 566
DOUČOVANIE - prejdite na SmartBooks, nové a lepšie riešenie www.smartbooks.sk 

Prekladateľská agentúra v Liptovskom Mikuláši

Inštitút jazykov a vzdelávania v Liptovskom Mikuláši

Kontakty

Inštitút jazykov a vzdelávania v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje úradné jazykové preklady Liptovský Mikuláš, tzv. súdne preklady Liptovský Mikuláš, neúradné jazykové preklady Liptovský Mikuláš, jazykové korektúry Liptovský Mikuláš.

Úradné preklady Liptovský Mikuláš

Úradné preklady zo slovenčiny / do slovenčiny sú oficiálne preklady s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa - inak nazývané i úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations a podobne.

Úradný preklad je vždy pevne zviazaný trikolórou s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu alebo priamo s originálom.

Výhody úradných prekladov Liptovský Mikuláš

 • garantujeme pravosť úradného prekladu
 • garantujeme kvalitu úradného prekladu
 • garantujeme diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných /obchodných údajov
 • garantujeme našu dostupnosť, ústretovosť a flexibilnosť
 • na požiadanie zabezpečujeme notárske overenie originálneho dokumentu
 • skracujeme dodacie doby úradných prekladov na minimum
 • neúčtujeme expresný poplatok

 

Zoznam najčastejšie prekladaných dokladov:

-          rodné listy

-          sobášne listy

-          výpisy/odpisy z registra trestov

-          výučné listy

-          vysvedčenia

-          malé/veľké technické preukazy

-          kúpne zmluvy

-          lekárske správy

Okrem týchto dokladov realizujeme aj preklady diplomov, auditov, atestov, odborných posudkov, znaleckých posudkov, výpisov z obchodného registra, výpisov zo živnostenského registra, notárskych zápisníc, žalôb, odvolaní, rozsudkov, zmlúv o prenájme, zmlúv o zastupovaní, cestovných pasov, úmrtných listov, osvedčení, osvedčení o štátnom občianstve, faktúr, výpisov z účtu, účtovných výkazov, daňových priznaní, certifikátov, žiadostí, upomienok, reklamácií, čestných vyhlásení, splnomocnení, spoločenských zmlúv, pracovných zmlúv, osobných dokladov, životopisov, potvrdení, potvrdení o narodení v zahraničí, potvrdení o otcovstve, potvrdení o príjme, zváračských preukazov, zbrojných sprievodných listov a ďalších dokladov.

Zoznam štandardných úradne prekladaných jazykov:

ANG - Anglický jazyk, ARA - Arabský jazyk, ARM - Arménsky jazyk, BIE - Bielorusky jazyk, BUL - Bulharský jazyk, CES - Český jazyk, CIN - Čínsky jazyk, DAN - Dánsky jazyk,FIN - Fínsky jazyk, FRA - Francúzsky jazyk, GRE - Grécky jazyk, HEB - Hebrejský jazyk, HOL - Holandsky jazyk, CHO - Chorvátsky jazyk,JAP - Japonský jazyk,MAC - Macedónsky jazyk, AD - Maďarský jazyk,MOL - Moldavský jazyk,NEM - Nemecký jazyk, NOR - Nórsky jazyk, PER - Perzský jazyk, POL - Poľský jazyk, POR - Portugalský jazyk, RUM - Rumunský jazyk, RUS - Ruský jazyk, SVI - Slovinský jazyk, SRB - Srbský jazyk, SPA - Španielsky jazyk, SVE - Švédsky jazyk, TAL - Taliansky jazyk, TUR - Turecký jazyk, UKR - Ukrajinský jazyk, VIE - Vietnamský jazyk

Cenník úradných prekladov Liptovský Mikuláš

Cena za úradný preklad 1 normostrany (1NS = 1800 znakov) sa pohybuje v závislosti od prekladaného jazyka.

Cena za úradný preklad 1 normostrany z / do menej frekventovaného jazyka je o polovicu vyššia ako cena za úradný preklad 1 normostrany zo štandardného / do štandardného európskeho jazyka. Realizuje sa vďaka externej spolupráci s českými súdnymi prekladateľmi a pozostáva z dvoch úradných prekladov:

 1. úradný preklad zo slovenského do českého jazyka / z českého do slovenského jazyka,
 2. úradný preklad z českého do menej frekventovaného jazyka / z menej frekventovaného jazyka do českého jazyka.

 

Menej frekventované jazyky:

ALB - Albánsky jazyk, BEN - Bengálsky jazyk, BOS - Bosniansky jazyk, GRU - Gruzínsky jazyk, IND - Indonézsky jazyk, KOR - Kórejský jazyk, LAT - Latinský jazyk, LIT - Litovský jazyk, LOT - Lotyšský jazyk, POS - Poštúnsky jazyk, URD - Urdský jazyk

 

Výsledná cena úradného prekladu sa odvíja od počtu normostrán a od spôsobu dodania úradného prekladu.

Pri vyššom počte normostrán úradného prekladu prekladateľská agentúra v Liptovskom Mikuláši môže klientovi poskytnúť zľavu za preklad.

Klient môže žiadať prekladateľskú agentúru o doručenie úradného prekladu poštou alebo kuriérom. V tomto prípade si agentúra k úradnému prekladu účtuje manipulačný poplatok v závislosti od druhu doručenia.

 

Neúradné preklady Liptovský Mikuláš

Neúradné preklady zo slovenčiny / do slovenčiny sú neoficiálne tzv. voľné preklady bez okrúhlej pečiatky súdneho prekladateľa - inak nazývané i obyčajné preklady, preklady bez pečiatky súdneho prekladateľa, neoficiálne preklady, voľné preklady, obyčajné preklady a podobne.

Výhody neúradných prekladov Liptovský Mikuláš

 • garantujeme kvalitu neúradného prekladu
 • garantujeme diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných /obchodných údajov
 • garantujeme našu dostupnosť, ústretovosť a flexibilnosť
 • skracujeme dodacie doby neúradných prekladov na minimum
 • neúčtujeme expresný poplatok

Cenník neúradných prekladov Liptovský Mikuláš

Cena za neúradný preklad 1 normostrany (1NS = 1800 znakov) sa pohybuje v závislosti od prekladaného jazyka a stupňa odbornosti textu. Výsledná cena neúradného prekladu sa odvíja od počtu normostrán a od spôsobu dodania neúradného prekladu.

Dokument určený na preklad je pred výsledným stanovením ceny nevyhnutné posúdiť.

 

Odborné preklady Liptovský Mikuláš

Odborný preklad je preklad zdrojového textu, ktorý presahuje rozsah bežnej občianskej lexiky, t.j. obsahuje odborovú (technickú/právnu) terminológiu. Sú to preklady najrôznejších typov dokladov, zmlúv, dokumentácie a iných textových materiálov, ako sú napríklad textácie zákonov, noriem, smerníc, patentov, príručiek, manuálov, prospektov a pod..

Odborné preklady sa u nás vystavujú ako úradné, aj ako neúradné preklady.

 

Zoznam prekladaných odborov:

Poskytujeme preklady z odborov archeológia, architektúra, automatizácia a riadenie, automobilový priemysel, baníctvo, bankovníctvo, bezpečnosť a ochrana, biológia, botanika, cestovný ruch / turistika, doprava a spoje, ekológia, ekonomika, energetika, elektrotechnika, farmácia, filozofia, finančníctvo, gastronómia, genetika, geografia, história, hotelierstvo, hudba a umenie, hutníctvo, chemický priemysel, imunológia, informačné a komunikačné technológie, jadrový priemysel, kinematografia, kozmetika, lesníctvo a ťažba dreva, letecký priemysel, literatúra, masová komunikácia a žurnalistika, manažment, kožušníctvo, marketing a reklama, medicína, medzinárodné vzťahy, obuvníctvo, obchod, obrana a vojenstvo, pedagogika, poisťovníctvo, politika, poľnohospodárstvo, právo, prírodné vedy, psychológia, reality / nehnuteľnosti, rybolov, sociológia, spracovanie dreva, spravodajstvo, stavebníctvo, strojárstvo šport, ťažba surovín, textilný priemysel, účtovníctvo, veterinárstvo, vodohospodárstvo a ďalších odborov.


Informatívne preklady Liptovský Mikuláš

Informatívne preklady (inak nazývané aj orientačné preklady) sú tzv. hrubé preklady bez podrobnej štylistickej, gramatickej a grafickej úpravy. Sú určené na interné účely, nemajú reprezentačný charakter.

Informatívne preklady patria u nás do kategórie neúradných prekladov a vykonávajú sa metódou voľného prekladu.

Využívajú sa pri prekladoch používateľských príručiek, návodov na obsluhu, zmlúv, interných dokumentov a pod..

Veľkou výhodou informatívnych prekladov pre našich klientov je vysoká rýchlosť vyhotovenia a nízka cena v porovnaní s cenou úplných neúradných prekladov.Jazykové korektúry Liptovský Mikuláš

Jazykové korektúry v prekladateľskej agentúre Liptovský Mikuláš majú za úlohu odhaliť gramatické, pravopisné a typografické chyby, ktorých sa pisatelia často dopúšťajú. Typografické korektúry sa týkajú výberu rezu písma, usporiadania jednotlivých znakov a odsekov do vhodnej, pre čitateľa zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej formy, výberu dizajnu písma, ilustrácií, zalamovania textu do odsekov. Takto upravený text je určený pre tlač a slúži na marketingové a propagačné účely.

Vyhotovujeme jazykové korektúry slovenských, aj cudzojazyčných textov.

Jazykové korektúry sa využívajú pri písaní bakalárskych prác, diplomových prác, dizertačných prác, návodov na obsluhu, návodov na použitie, manuálov, príručiek, helpov, inštrukcií, ankiet, reklamných textov, letákov, prospektov, katalógov, bukletov, bulletín, prezentácií, pozvánok a iných textových materiálov.

Dodacie doby úradných a neúradných prekladov Liptovský Mikuláš

Dodacia doba úradného / neúradného prekladu pre prekladateľskú agentúru začína plynúť od prijatia záväznej objednávky na preklad a od prijatia zálohy vo výške min. 50% z predpokladanej výslednej ceny za preklad od objednávateľa.

Objednávateľ odovzdá záväznú objednávku na preklad osobne na pobočke IJaV Liptovský Mikuláš, odošle online z nášho webu, e-mailom, poštou alebo kuriérom. Formulár objednávky si môžete stiahnuť z nášho webportálu alebo Vám ho odošleme e-mailom na základe vašej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.

Na základe dohody prekladateľská agentúra v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje úradné preklady v bežných, aj v expresných termínoch podľa požiadaviek objednávateľa.

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...