Vytlačiť

Metóda 3E

3E - komunikatívna vyučovacia metóda

Komunikatívna vyučovacia metóda odporúčaná aj Radou Európy (viď. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - 2002) je dlhodobo No.1 vo svete metód vyučovania cudzieho jazyka. Je vo svete najrozšírenejšia a je i najprepracovanejšia. Z komunikatívnej metódy vychádza viacero príbuzných metód. Nami používaná metóda 3E je tzv. vylepšená komunikatívna metóda. Metóda 3E využíva všetky najnovšie pokroky v komunikatívnej metóde a rozširuje ju o niektoré vysokoefektívne prvky vyučovania cudzieho jazyka.

Metóda 3E

Komunikatívna metóda 3E, ktorú využíva IJaV je najvyššou zárukou efektívnosti výučby anglického jazyka. Uvádzame niektoré príklady vylepšení:

 • Princíp dôležitosti slova. (Pozn.: slovíčka sa učia od najfrekventovanejších po menej frekventované).
 • Princíp gramatických šablón .
 • Princíp 8:5:4:3.
 • Princíp napočúvaného jazyka.
 • Efektívny e-Learning.
 • a iné.

Komunikatívna (priama) metóda

Komunikatívna (priama) metóda má nasledovné základné znaky - dôraz je na vete, myšlienke a asociácií. Situačnosť je dominantná a prevláda nad systémom a štruktúrou. Je kladená preferencia intuície a imitácie pred uvedomelosťou, syntagmatiky pred paradigmatikou, subkognícia a indukcia je pred kogníciou a dedukciou.

Komunikatívna metóda je charakterizovaná nasledovnými princípmi (Pýchová 1997):

 • sémantická a formálna stránka cieľového jazyka,
 • uprednostňovanie plynulosti jazyka pre jeho formálnou presnosťou,
 • autentický jazyk,
 • kontext,
 • podvedomé osvojovanie cudzieho jazyka cudzojazyčnou praxou,
 • sústredenie študenta a facilitujúca rola lektora,
 • práca v skupine a hranie rol,
 • integrácia schopností s prioritou hovoreného prejavu,
 • komunikatívna kompetencia,
 • jazyk ako prostriedok komunikácie.

Paradigmy didaktiky (Choděra 2001)

 • opora o materinský jazyk (najmä u začiatočníkov),
 • orálny základ,
 • priorita rečovej praxe pred jazykovou teóriou,
 • rozvoj špecificky jazykovej uvedomelosti,
 • vytváranie rečových návykov,
 • rozvoj špecificky jazykovej názornosti,
 • jednota jazyka a mimojazykových faktorov,
 • komplexnosť.

Mýty

Komunikatívna metóda rúca niektoré zaužívané mýty. Napr.

Mýtus o efektívnom štúdiu cudzieho jazyka výlučne za pomoci tzv. native speakers.

Opora o materinský jazyk je dôležitá najmä v začiatkoch jazykového vzdelávania nakoľko umožňuje porovnávanie cieľového jazyka s materinským, pričom z hľadiska študenta jeho materinský jazyk nezávisle od vôle študenta neustále vstupuje do výučbového procesu. Ak je študijná skupina jazykovo homogénna a študenti majú spoločný prostriedok komunikácie, je neprirodzené a neefektívne nepoužívať ho. V praxi sa ukazuje, že začínajúci študenti častokrát nepochopia čo od nich lektor - native speaker žiada a následne má letor problém zvládnuť nastávajúci zmätok.

Je potrebné si tiež uvedomiť, kto sú native speakers. Nie sú to učitelia s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním, sú to bežní ľudia, ktorí si v lepšom prípade pred príchodom do našej krajiny urobili prípravný kurz. Ak si uvedomíme, koľko z bežných ľudí u nás z radov laickej verejnosti má prirodzený talent byť dobrým učiteľom, vieme si reálnejšie predstaviť možnosti a schopnosti native speakers. Bez ohľadu na uvedené informácie, úloha native speakers je pri výučbe pokročilých študentov nezastupiteľná v konverzačných hodinách.

Roly lektora v komunikatívnej metóde sú nasledovné:

 • manažér (35%), organizuje, riadi, podnecuje, inštuuje, kontroluje,
 • hodnotiteľ (35%), dáva študentom spätnú väzbu, hodnotí výsledky,
 • facilitátor (15%), motivuje, pomáha, kladie otvorené otázky,
 • ovládateľ (15%), ovláda dianie v triede.